Soal dan pembahasan hidrolisis asam basa

2. Sebanyak 50 mL larutan garam NaF mempunyai konsentrasi 0,04 M. Bila Ka HF = 1 x 10-4. Hitung nilai pH larutan garam tersebut!

Pembahasan:

NaF      Na+  +   F

0,04M                    0,04M

 [OH] = [(Kw/Ka)xMF]  = [(10-14/1×10-4)x0,04] 

= 2 x 10-6

 pOH = -log[OH] = -log(2 x 10-6) = 6 –log 2

pH = 14 – (6 –log 2) = 8 +log 2

3. Larutan NH4Cl 500 mL memiliki pH = 5,5. Bila Kb NH3 = 2 x 10-5, berapa massa NH4Cl yang dilarutkan? (Mr = 53,5)

NH4Cl      NH4  +  Cl

 pH = 5,5 Þ [H+] = 10-5,5

[H+] = [(Kw/Kb)xMNH4+]

[H+] = (Kw/Kb)xMNH4+

(10-5,5) = (10-14/(2×10-5)) x M

M = ((2×10-5)x10-11)/10-14 = 2 x 10-2 = 0,02 M

 Mol NH4Cl            = 0,02 M x 500 mL

                              = 10 mmol = 0,01 mol

Massa NH4Cl        = 0,01 mol x 53,5 g/mol = 0,535 gram

4. Sebanyak 100 mL CH3COOH 0,1 M dan 100 mL NaOH 0,1 M dicampurkan. Bila Ka CH3COOH = 10-3, tentutkan:

  1. pH larutan CH3COOH sebelum dicampurkan
  2. pH larutan garam yang terjadi bila 5 = 2,2

Pembahasan:

CH3COOH 0,1 M

[H+] = (Ka x M)  = (10-5 x 0,1) =  10-3

pH = -log[H+] = -log(10-3) = 3

 

Mol CH3COOH = 0,1 M x 100 mL = 10 mmol

Mol NaOH          = 0,1 M x 100 mL = 10 mmol

 

CH3COOH  +  NaOH  → CH3COONa  +  H2O

10                      10                  10

[CH3COONa] = (10mmol/200mL) = 0,05 M

 CH3COONa     CH3COO  +  Na+

 [OH] = √[(Kw/Ka) x MCH3COO]  = [(10-14/10-5) x 0,05] = 2,2 x 10-5,5

pOH = -log[OH] = -log(2,2×10-5,5) = 5,5 –log2,2

pH = 14 – (5,5 –log2,2) = 8,5 + log2,2

 5. Larutan garam CaF2 mempunyai konsentrasi 0,2 M dan volume 100 mL. Bila pH larutan tersebut 9, tentukan nilai Ka HF!

Pembahasan :

CaF2    Ca2+  +   2F

0,2                           0,4

pH = 9 Þ pOH = 14 – 9 = 5

 [OH] = 10-5 dan [OH] = Ö[(Kw/Ka) x MF]

10-5 = [(10-14/Ka) x 0,4]

Ka = [(10-14x0,4)/10-10] = 4 x 10-5

Related Posts